.:: پوکی استخوان ::.

پوکی استخوان به کاهش تـراکم و قـدرت طبیـعـی استخـوان که منـجـر بـه سستـی استخـوان و مستعد شدن آن برای شکستگی می شود اطلاق می شود . این عارضه در مراحل اولیه بدون علامت است و بـه مـرور زمان درد ناگهانی و ایجاد شکستگی بـه خصـوص در مهـره های کمـر به وجود می آید . از مهمترین علل آن کاهش استروژن در خانم ها به دلیل یائسگی است . بنابرایـن خانم ها قبل از ورود به سن یائسگی باید به فکر آن باشند .

کمبود کلسیم در رژیم غذایـی ، کمبـود ویـتامیـن ، استعمال دخانـیـات و مصـرف داروهای کورتـونی مهمتـریـن علل ایجاد پـوکی استخوان است . سابقـه خانوادگی نقش بسیـار مهمی در ایجاد ایـن بیـماری دارد . می تـوان بـا آزمایـش سنجش تـراکم مغـز استخوان از ایجاد پوکی استخوان آگاهی یافـت . پس از ایجاد پوکی استخوان باید مراقب باشیـد که دچار شکستگی نشویـد . سعی کنید بـرای خواب از تشک سفت استفاده کنیـد .

/ 0 نظر / 24 بازدید