.:: افسردگی چیست ؟ ::.

افسردگی به عنوان خلق یا عاطفه، احساس یا هیجان ، از همراهان همیشگی تجارب طبیعی انسان و دگرگونی هایی است که در زندگی او پدید می آید. فقدان ها، محرومیت ها،جدایی ها، نارسایی ها و ناتوانی ها ایجاد افسردگی می کند .

کدام مادر است که وقتی فرزند او به سفر می رود اندوهگین و افسرده نشده باشد ؟

ایـن نوع افسردگی ها بـیـماری نیسـت ، بلکه طیعی است . آنها جزئی از طبیعت انسانی ماست که بودن ها ، داشتن ها و توانستن ها را برایمان خوشایند و معنی دار می کند و در ما این انگیزه را ایجاد می کند که قدر چیزهای خوب را بدانیم و چون با کسی که از آنها محروم است ، رو به رو شویم ، خود را به جای او بگذاریم و با همدردی در صدد رفع نیاز و محرومیت او برآییم .

انسانی که افسـردگی را نشناسـد ، از شادی نـیـز چیـزی نخواهـد دانست . پـس ، نـه هـر فـرد افسرده ای بیمار است و نه هر افسردگی ناپسند است ، اما مرزی نیز میان این دو وجود دارد .

/ 0 نظر / 28 بازدید