.:: خطاهای شناختی خاص افسردگی کدامند ؟ ::.

افکار نادرست ، باعث افسردگی و وخیم تر شدن آن می شود. شما احتمالا مرتکب یک یا چند خطای فکری زیر می شوید .

این ها را بخوانید و ببینید که کدام یک شامل حال شما می شود .

1 - اغراق و مبالغه : شما به امـور و وقایع معینی به طـور مبالغـه آمیـزی نگاه می کنیـد . شما در شدت مشکلات و آسیبی که احتمالا به بار خواهد آمد ، اغراق و مبالغه می کنید . در عین حال ، توانی خود را بـرای مقابله و رویـارویی با آنها دست کم می گیـریـد . بـدون هیچ گـونـه شواهـدی ، عجولانه نتیجه گیری می کنید و بر این باورید که نتیجه گیـری شما صحیح است .

2 - تعمیم بیش از حد : شما عبارت های کلی و عریض و طویلی را به ذهن خود راه می دهید که بر جنبه های منفی تاکیید می کنند ، نظیر اینکه ، هیچ کس مرا دوست ندارد .

3 - نادیده انگاشتن جنبه های مثبت : شما صرفا تحت تاثیـر افکار منفی قـرار می گیریـد و معمولا این افکار در ذهنتان فعال هستند .

/ 0 نظر / 24 بازدید